آشنایی با صدای (م)

پسران گل خانم ملک پور در تاریخ 3 بهمن ماه 1401در زنگ صدا آموزی با صدای م آشنا شدند و برای تثبیت یادگیری صدای م با همکاری خود بچه ها وسایلی را که صدای آغازین آنها (م) بود را به کلاس آوردیم و بعد از آنها خواستم تا در زنگ نقاشی چیزهایی را که با صدای (م) شروع می شوند را نقاشی کنند مثل ماهی، موش، مار، ماشین، مامان و.. و در ساعت بعد برای تکمیل این فعالیت در زنگ کاردستی و خلاقیت هم با چسب و قیچی و مقوا که در اختیار بچه ها قرار دادم یک موش زیبا را درست کردند و این فعالیت با هدف دست ورزی و همچنین تثبیت یادگیری صدا آموزی (صدای م) انجام شد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20