معرفی پرسنل

 • فاطمه محمدی

  فاطمه محمدی

  فوق لیسانس مشاور
 • نجمه شریفی

  نجمه شریفی

  لیسانس مسول فناوری
 • عاطفه سادات هامونی

  عاطفه سادات هامونی

  لیسانس مدیریت
 • ارزو وطن دوست

  ارزو وطن دوست

  لیسانس معاونت
 • صدیقه صوفی

  صدیقه صوفی

  لیسانس مربی بهداشت
 • زهرا قاسمی

  زهرا قاسمی

  * خدمتگزار
 • مرضیه قسمتی

  مرضیه قسمتی

  * پرستار