نوآموزان برتر سال ۱۳۹۸

سارا ارژنگی
سارا ارژنگی سال : ۱۴۰۱ کلاس خانم امیدوار پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : نوآموز برتر دی ماه
علی برزنونی
علی برزنونی سال : ۱۴۰۱ کلاس خانم یوسفی پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : نوآموز برتر آذرماه
امیرحسین جاویدی
امیرحسین جاویدی سال : ۱۴۰۱ کلاس خانم یوسفی پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : نوآموز برتر آذرماه
نازنین نرگس قربانپور
نازنین نرگس قربانپور سال : ۱۴۰۱ کلاس خانم ظریف پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : نوآموز برتر آذرماه
فائزه اوژدل نیا
فائزه اوژدل نیا سال : ۱۴۰۱ کلاس خانم ظریف پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : نوآموز برتر آذرماه
ریحانه علینژاد
ریحانه علینژاد سال : ۱۴۰۱ کلاس خانم ظریف پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : نوآموز برتر آذرماه
حلما همت آبادی
حلما همت آبادی سال : ۱۴۰۱ کلاس خانم امیدوار پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : نوآموز برتر آبان ماه
صبا محمدزاده
صبا محمدزاده سال : ۱۴۰۱ کلاس خانم ظریف پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : نوآموز برتر مهرماه
ثمین ثابت
ثمین ثابت سال : ۱۴۰۱ کلاس خانم ظریف پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : نوآموز برتر مهرماه
حانیه فقفوری
حانیه فقفوری سال : ۱۴۰۱ کلاس خانم سالاری پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : نوآموز برتر مهرماه
رضوانه سعیدی
رضوانه سعیدی سال : ۱۴۰۱ کلاس خانم رفعتی پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : نوآموز برتر مهرماه
نگار رحمانی
نگار رحمانی سال : ۱۴۰۱ کلاس خانم امیدوار پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : نوآموز برتر مهرماه
امیرعلی خباز
امیرعلی خباز سال : ۱۴۰۱ کلاس خانم ملک پور پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : نوآموز برتر مهرماه
امیرحسین یزدانی
امیرحسین یزدانی سال : ۱۴۰۱ کلاس خانم ملک پور پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : نوآموز برتر مهرماه
شقایق شیرمست
شقایق شیرمست سال : ۱۳۹۸ کلاس خانم نیک بین پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر دی ماه
هانیه کاتیانی برتر
هانیه کاتیانی سال : ۱۴۰۰ کلاس خانم نیک بین پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر آبان ماه
یاسین تقی زاده
یاسین تقی زاده سال : ۱۳۹۸ کلاس خانم ابریشمی پایه تحصیلی : پیش 1 شهر : مشهد رتبه : برتر مهر ماه
هلیا جهانشیری
هلیا جهانشیری سال : ۱۳۹۸ کلاس خانم ابریشمی پایه تحصیلی : پیش 1 شهر : مشهد رتبه : برتر مهر ماه